Bestyrelsen Naturpark Lillebælts Venner
En fiskebørnehave tæt på
Aabning af Naturpark Lillebaelt7

Naturpark Lillebælts Venner er en forening, der støtter op om Naturpark Lillebælts arbejde og formål. Vi støtter og igangsætter initiativer, der øger biodiversiteten i Lillebælt, vi skaber opmærksomhed om emnet, og vi søger økonomisk støtte til større projekter: Vores primære indsatser bliver fiskebørnehaver og muslingerev; men alle aktiviteter, der skaber fælles, lokale oplevelser for øget bæredygtighed kan få vores støtte.

Bliv medlem allerede i dag!

Alle privatpersoner, foreninger og virksomheder kan melde sig ind og du får et hav af venner!

Individuelle/private medlemmer: 100 kr. pr år

Foreningsmedlemskab: 500 kr. pr år

Virksomhedsmedlemskab: 2000 kr. pr. år.

Lige nu kan du melde dig ind ved at sende en mail til nplvenner@gmail.com – Lillebælt har brug for dig 🙂

Logo af naturparkens venner

Vedtægter for Naturpark Lillebælt Venneforening

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Naturpark Lillebælt Venneforening, og den er stiftet d. 24-08-2023.

Stk. 2: Venneforeningens hjemsted er i Kolding, Middelfart og Fredericia kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Venneforeningens formål er at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til, at lokalbefolkningen og områdets gæster får glæde af naturen omkring bæltet. Dette kan gøres ved at yde støtte, såvel praktisk som økonomisk til udvalgte projekter i ovenstående kommuner. Venneforeningen kan yderligere gennemføre egne aktiviteter, som kan være praktiske arbejdsopgaver, gennemførelse af aktiviteter, søge fonde og sponsorater, samt afholdelse af arrangementer.

Stk. 2: Venneforeningens formål er at være en attraktiv forening, hvor medlemmer har lyst til at engagere sig i projekterne i områdets natur, samt bidrage økonomisk via et medlemskab til foreningen.

Stk. 3: Venneforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber grundlag for at støtte Naturpark Lillebælt, hvorimod det ikke er et formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

Stk. 4: Området for projekter og aktiviteter afgrænses til at være i Naturpark Lillebælt og skal derfor økonomisk og på aktivitets- og projektniveau, ligeligt fordeles i alle tre kommuner.

 § 3 Venneforeningens organisatoriske selvstændighed

Venneforeningen er en selvstændig juridisk enhed. Venneforeningen støtter Naturpark Lillebælts aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af denne.

Venneforeningen vil i samarbejde med Naturpark Lillebælt afsøge muligheder for projekter og udvælge relevante emner sammen.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlemmer af Venneforeningen kan alle interesserede optages.  Endvidere kan optages andre juridiske personer som f.eks. foreninger, institutioner, virksomheder m.v., som ønsker at fremme foreningens formål. Bestyrelsen kan dog afslå en anmodning om medlemskab, såfremt saglige grunde måtte tale herfor.

Stk. 2: Udmeldelse sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Ved kontingentrestance slettes medlemskabet automatisk.

Stk. 3: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentsatser fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der kan være differentieret kontingenter, således at medlemmer betaler et beløb og virksomheder et andet.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er Venneforeningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af […] måned. Hvis omstændighederne ikke tillader en fysisk generalforsamling, må den afholdes online via en platform, som er tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved meddelelse på hjemmeside, Facebook og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)
  2. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)
  3. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)
  4. Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år)
  5. Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år)
 7. Valg af en revisor
 8. Eventuelt

Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år, og har været medlem i mindst to måneder. Er et medlem under 15 år, udøves stemmeretten af en forælder.

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 11 og 12. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der skønnes behov herfor.

Stk. 2: Endvidere kan minimum en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de punkter, der kræves behandlet.

Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Såfremt indkaldelsen sker på baggrund af medlemskrav herom, skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer og to observatører, som er fra Naturpark Lillebælt. Observatører har ingen stemmeret.

Stk. 2: Bestyrelsen varetager Venneforeningens daglige ledelse. Naturpark Lillebælt skal tages med på råd i forhold til hvilke projekter der skal arbejdes på. Naturpark Lillebælt kan komme med forslag til projekter løbende, som behandles i samarbejde med bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på det først kommende bestyrelsesmøde.

§ 9 Regnskab og revision

Stk. 1: Venneforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Stk. 3: Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for et år ad gangen.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 10 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Venneforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af Venneforeningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke Venneforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Venneforeningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 12 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om Venneforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Venneforeningens formue tilgår Naturpark Lillebælt. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af Venneforeningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.