Verdens første havørredrev

Som del i Bælt i Balance og som et tiltag til at forbedre biodiversitet og fiskebestande i Lillebælt, er der i marts-april 2023 etableret et stenrev ved udmundingen af Stor Å ved Varbjerg. Stenrevet er designet som et smoltrev, et rev som er tiltænkt laksefisk, som havørreden. Smoltrevet består af ca. 2400 m3 sten der dækker ca. 1 ha. Revet er placeret ved udløbet af Stor Å, hvor der er ynglende havørreder.

Smoltrevet skal skabe mere biodiversitet og beskytte de unge havørreder mod rovdyr som skarv og rovfisk i denne kritiske fase af deres liv. De kan gemme sig i stenene i revet, så de større rovfisk ikke får fat på dem. Revet er optimeret i forhold til, hvilke dybder og placeringer smolt fortrækker at opholde sig på. Dermed vil revet være med til at fremme overlevelsen og beskyttelsen af smolt og dermed bestanden af havørreder i Lillebælt.

Smolt er de unge havørreder som har taget rejsen fra vandløbet ud i havet, efter de har opholdt sig i vandløbet i et til halvandet år. Imens de vender sig til saltholdigheden i  havet opholder de sig gerne et par uger i udmundingen af vandløbet. Her og ude i havet kan de møde mange fjender inden de tilpasser sig omgivelserne og vokser sig store.

Etableringen af smoltrev er ligesom biohuts og torskestenrev, en del af Naturpark Lillebælts Bælt i Balance projekt, som skal skabe forbedringer i Lillebælts havmiljø. Forskere fra DTU Aqua skal forske i effekten af smoltrevet, og en række frivillige bidrager til denne forskning.

Læs mere om smoltrevet hos Fiskepleje.dk

Se detaljeret kort med dybder (PDF)

Smoltrevet ved Varbjerg med ca. 2400 m3 sten. Siderevene er med ca. 50% dækning med sten længere ude er sten i bunker så der dannes huler til fisk og andet liv. Afmærkning med pæle og bøjer.

Biohuts

Menneskeskabte habitater for fiskeyngel. Læs mere om fiskebørnehaverne her.
Læs mere

Torskestenrev

Naturpark Lillebælt hjælper med at genoprette stenrev i havet. Læs mere om torskestenrev her. 
Læs mere

Smoltrev uden sten

Fra DTU Aqua

Smoltrev med tang

Smoltrev med tang

Fra DTU Aqua

Smoltrev tæt på

Fra DTU Aqua