Verdens første havørredrev

Smoltrev er en form for stenrev, som er specifikt tiltænkt laksefisk, som havørreden. Som et tiltag til at forbedre fiskebestanden i Lillebælt, etableres der et smoltrev ved udmundingen af Stor Å ved Varbjerg. Smoltrevet skal bestå af 4500 m3 sten som skal placeres ved et vandløb med ynglende havørred.

Smoltrevet skal beskytte de unge havørreder mod rovdyr som skarv og rovfisk i denne kritiske fase af deres liv. De kan gemme sig i stenene i revet, så de større rovfisk ikke får fat på dem. Revet vil blive optimeret i forhold til, hvilke dybder og placeringer smolt fortrækker at opholde sig på. Dermed vil revet være med til at fremme overlevelsen og beskyttelsen af smolt, og dermed bestanden af havørreder i Lillebælt.

Smolt er de unge havørreder som har taget rejsen fra vandløbet ud i havet, efter de har opholdt sig i vandløbet i et til halvandet år. Imens de vender sig til saltholdigheden i  havet opholder de sig gerne et par uger i udmundingen af vandløbet. Her kan de møde mange fjender inden de tilpasser sig omgivelserne og vokser sig store.

Etableringen af smoltrev er ligesom biohuts og torskestenrev, en del af Naturpark Lillebælts Bælt i Balance projekt, som skal skabe forbedringer i Lillebælts havmiljø.

Læs mere om smoltrevet hos Fiskepleje.dk

Biohuts

Menneskeskabte habitater for fiskeyngel. Læs mere om fiskebørnehaverne her.
Læs mere

Torskestenrev

Naturpark Lillebælt hjælper med at genoprette stenrev i havet. Læs mere om torskestenrev her. 
Læs mere

Smoltrev uden sten

Fra DTU Aqua

Smoltrev med tang

Smoltrev med tang

Fra DTU Aqua

Smoltrev tæt på

Fra DTU Aqua