Torskestenrev

I Naturpark Lillebælt er der planer om at etablere både havørredrev/smoltrev og torskestenrev. Smoltrev er målrettet små ørred, mens stenrev er tiltænkt torskeyngel. Dette er en del af Bælt i Balance projektet.

Kort med to stenrev

Placering af smoltrev og torskerev som etableres i projektet Bælt i Balance.

Planen er at udlægge et torskerev med ca. 2800m3 sprængsten i et område på ca. en hektar i Tybrind Vig. Den endelige mængde sten afhænger af hvor mange tilbud der modtages af projektet. Revet dækker et areal på ca. 60m/160m. Revet etableres jan – marts 2023.

Skitse af stenrev

Foreløbig skitse af revet set fra oven.

Et stenrev er en samling af større sten, som ligger fast på havbunden og derfor ikke flyttes af bølger og strøm. Der er to typer af stenrev, et spredt stenrev – der består af spredte sten på havbunden – og et huledannende rev – med sten der ligger oven på hinanden der danner huler og sprækker som kan tiltrække fisk,  hummer og lignende.

Stenrev er vigtige levested for mange dyr og planter i havet. Her lever bl.a. muslinger og tang, som kræver et hårdt underlag at hæfte sig til, og hvor fisk og hummer kan finde skjul og føde.

Der plejede at være mange naturlige stenrev i de danske farvande. Mange af dem opstod under istiderne, hvilket er ganske unikt for det danske istidslandskab. Men i dag, er mange af dem forsvundet. I gennem tiderne, er der blevet fisket mange sten op af havet, hvilket har medført at mange stenrev er blevet taget fra naturparkområdet. Derfor, arbejder Naturpark Lillebælt bl.a. sammen med projektet Kolding Stenbank, som vil samle sten ind, så vi kan genetablere stenrev i området.  Disse stenrev kan bruges til formidling og være til gavn for havmiljøet og biodiversiteten.

Stenrev skal helst bestå af marksten eller natursten af granit på størrelse med en håndbold eller større. Flintesten er ikke egnede til stenrev.

Vi forventer at se en effekt af stenrevet for havets biodiversitet. Toppen af fødekæden er marsvin, og Aarhus Universitet undersøger om der kommer flere stenrev i området og DTU Aqua undersøger med hjælp fra lokale om der opholder sig flere torsk i løbet af projektperioden.

Biohuts

Menneskeskabte habitater for fiskeyngel. Læs mere om fiskebørnehaverne her.
Læs mere

Smoltrev

Naturpark Lillebælt hjælper ørredyngel med sikre steder at smoltificere. Læs mere om smoltrev her. 
Læs mere