Mandag d. 25/11 var ca. 90 interesserede mødt op på Kolding Uddannelsescenter for at høre Naturpark Lillebælts foredrag om den fantastiske åls mysterier. Det var en spændende og lærerig aften, der både afdækkede kulturhistorien om ålefiskeriet og afslørede nogle af de mysterier ålen er og har været omgærdet af.

 

Søren Byskov, museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, fortalte om dengang, ålen fandtes i rigelige mængder og var en væsentlig del af vores fiskerikultur. Søren viste eksempler på de forskellige redskaber, fangstmetoder og både, der har været anvendt gennem tiden, og fortalte om hvordan fangstmetoderne har udviklet sig fra eks. ålekvaser til vod og trawl i takt med, at udbredelsen af ålegræs reduceredes i de indre danske farvande.

Et åleeventyr
Han fortalte også om, da Kolding var centrum for import og eksport af ål. Her hørte vi om TH. Pedersens åleeksportfirma fra, da de ejede en ålekvase i 1911, til de fra 1950’erne havde eneretten i Kolding. Importen foregik fra eks. de baltiske lande, men også lokale fiskers ål blev opkøbt og fragtet til Kolding. Her blev de opbevaret i hyttefade i Kolding Å, omlastet og fragtet til det meste af Nordeuropa.

Ålene var de såkaldte blankål, som ikke indtager føde og derfor er lette at opbevare og fragte. Når bare de holdes kolde og våde.

Hvad ved vi om ålen?

Michael Ingemann Pedersen, åleforsker ved DTUAqua i Silkeborg kom i sit foredrag rundt om ålens biologi og ålens mange mysterier. Michael fortalte om ålens livscyklus fra den starter sit liv i Sargassohavet, udvikler sig til glasål på kontinentalsoklen, bliver til gulål ved Europas kyster og til sidst til blankål.

Michael har deltaget på Galathea-ekspeditionen, hvor det blev undersøgt, om der på gydepladserne i Sargassohavet er en eller flere bestande af ålelarver. Undersøgelserne viste, at alle ålelarverne stammer fra samme bestand.

Michael kom også ind på, hvilke faktorer der kan være årsager til ålens tilbagegang. Den præcise årsag kendes ikke, men det kan være klimaændringer, spærringer i vandløbene, inddæmning af lavvandede områder, parasitter, miljøgifte og fiskeri eller en kombination.

Endelig fortalte Michael om EU’s ålehandlingsplan fra 2007, hvor målet er iværksætte en forvaltning der sikrer, at udvandringen af blankål til havet svarer til 40 % af den bestand, som oprindeligt ikke var påvirket af mennesket. Hvordan målet nås er op til det enkelte medlemsland. Status er, at vi er på 8,7%, og det forventes ikke, at målet er nået før i år 2080.

Læs mere om ål, ålefiskere og ålehandlere

Læs mere om ålens biologi og mysterier