I Naturpark Lillebælt er der stadig en tæt bestand af marsvin, selvom optællinger viser en tilbagegang samlet set i de indre danske farvande. Naturparken og Miljøstyrelsen opfordrer til ansvarlig sejlads, så hvalerne ikke forstyrres af bådene – især her i sommeren, hvor marsvinene også har unger.

Tag hensyn når du sejler med din båd
Det er sommer og mange skal måske på tur med båden eller vandscooteren ud på havet. Når du sejler på Lillebælt og i fjordene ud til Lillebælt, så husk at din motor kan påvirke havets beboere. Marsvinet findes i stort tal i Lillebælt, og de kan blive påvirket, da de bruger hørelsen til at kommunikere og fiske med. Når du sejler hurtigt, fx mere end 5 knob, kan du forstyrre hvalerne. Undersøgelser viser nemlig, at særligt undervandsstøj fra både har indflydelse på havpattedyrenes adfærd og fødesøgning.

”Det kan være en imponerende oplevelse at se et marsvin glide gennem vandet med sin kalv eller opleve springende delfiner over bølgerne, men vores nysgerrighed kan genere og forstyrre dyrene. Derfor er det en god ide at sætte sig ind i, hvordan man bør opføre sig i nærheden af dem. Det samme gælder sælerne på stranden,” siger Nynne Elmelund Lemming fra Miljøstyrelsen.

Naturpark Lillebælt og Miljøstyrelsen har udarbejdet gode råd, såkaldte Code of Conduct, til hvordan du kan tage hensyn til hvaler og andre pattedyr i havet.

Stadig marsvin og hvalsafari i Naturpark Lillebælt
En lang række lokale turbåde og virksomheder bakker op og overholder Code of Conduct for ansvarlig sejlads omkring marsvin i Naturpark Lillebælt. Også de lokale marinaer bakker op om projektet og informerer gæsterne om det.

Naturpark Lillebælt er et af de steder, hvor man bedst kan se marsvin i Danmark. Der er god strøm i vandet og ilt og dermed også fiskestimer der samles i området – altså mad til marsvinene. NOVANA-overvågning viser, at der stadig er mange marsvin i naturparken. Og det kan de lokale turbåde bekræfte.

Line Schock Jepsen sejler med skibet Mira III, og hun ser marsvin på næsten hver eneste tur.”

  • Vi ser dem stort set hver gang, men vi er bekymrede for havet, og jeg bliver trist når jeg hører det går så skidt for havet generelt.

For samlet set er bestanden under pres.

Havmiljøet og marsvinene generelt under pres
En europæisk undersøgelse af bestande af hvaler viser nemlig, at bestanden af marsvin i de indre danske farvande nu er nede på ca. 14.000 marsvin. Det er er langt lavere end optællinger i 2012 og 2016, der viste ca. 40.000 marsvin. I Danmark er optællingen en del af den danske nationale overvågning af hvaler betalt af Miljøstyrelsen og udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Optællingen udføres fra små fly, der flyver i 200 m højde i fastlagte ruter, der tilsammen dækker optællingsområdet jævnt.

Se de gode råd, Code of Conduct, her.
Som del af projektet Bælt i Balance b.la. Støttet af VELUX FONDEN har Naturpark Lillebælt fået udarbejdet et notat fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Her beskrives adfærdskodeks for hvalturisme og bådaktivitet omkring marsvin i Lillebælt (Code of Conduct). https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/stoej-og-marsvin/

Miljøstyrelsens anbefalinger kan du finde her:
https://mst.dk/borger/natur-og-fritid/natur-og-biodiversitet/vis-hensyn-til-dyr-i-naturen/hvaler-og-saeler

Rapport om flyoptælling af marsvin:
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Eksterne_udgivelser/20230928_SCANS-IV_Report_FINAL.pdf

Marsvin i Lillebælt er nævnt i denne NOVANA-rapport: https://dce2.au.dk/pub/SR529.pdf