Vi skal alle gøre noget for at få nedsat tilførslen af næringsstoffer til vores indre danske farvande. I Kolding Fjord udleder havbrug 25% af al kvælstof, som kommer fra de såkaldte punktkilder. Derfor må Miljøstyrelsen få mere fokus på havbrugene, siger lokale politikere.

 Vi har havbrug i vores område

Formand for Naturpark Lillebælt, Jørn Chemnitz, har talt med Jacob Bjørnskov Nielsen, Middelfart Kommune og John Nyborg, Fredericia Kommune, og de vil alle have Miljøstyrelsen til at tjekke miljøgodkendelserne til havbrugene:

– Vi har to anlæg her i området, og vores rapport for Kolding Fjord viser tydeligt, at det havbrug der ligger ved Skærbæk faktisk belaster vores fjord. Jeg mener Miljøstyrelsen skal kigge på de nuværende miljøgodkendelser og tjekke om de er forenelige med vandområdeplanerne og vores mål om at få god økologisk tilstand i Lillebælt.

– Der skal også kigges på den medicin og hjælpestoffer, som fiskene får, og de antibegroningsmidler nettene behandles med. Alt sammen udledning af kemiske stoffer, der bidrager til at Kolding Fjord fastholdes i en dårlig økologisk tilstand. Det virker ikke bæredygtigt, nu hvor der også er teknologisk udvikling og muligheder for anlæg på land, som ikke udleder forurening, mener Jørn Chemnitz.

Tal er fra rapport udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE.

Tallene for Kolding Fjord stammer fra et fagligt notat udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet bestilt af Kolding Kommune. Formålet med notatet er dels at beskrive udviklingen i den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor til Kolding Fjord i perioden 1990-2021, og dels at opsplitte den samlede tilførsel i bidrag fra punktkilder (Spildevand, overløb, havbrug, dambrug) og diffuse kilder (vandløb og grundvand).

Overløb og udledning af spildevand har vi fokus på

Rapporten fortæller, at den største punktkilde er de regnbetingede udløb fx overløb af spildevand og at havbrug er den næststørste. Jørn Chemnitz fortæller:

– I kommunerne skal vi tage ansvaret for rensning af spildevand og for overløb, som kan ske ved skybrud – og det gør vi. Vi har siden 1990 reduceret belastningen fra punktkilder med 90% til Kolding Fjord. Og vi arbejder hårdt på at få nedbragt overløb af spildevand. Men havbrugene kan vi ikke gøre noget ved i kommunerne, og derfor rækker vi ud til Miljøstyrelsen.

 Det siger rapporten – Langt de fleste næringsstoffer kommer fra oplandet

I rapporten fra DCE står:

  • 95% af al det tilførte kvælstof til fjorden stammer fra dræn og vandløb, som fører kvælstof fra marker, natur og skove i hele oplandet ned til Kolding Fjord og Lillebælt
  • Udledningen fra alle punktkilder (dvs. fra spildevand, overløb, havbrug, dambrug) udgør 5 % af den samlede tilførsel af kvælstof til Kolding Fjord.
  • Overløb af spildevand ved fx skybrud udgør 2 % af den samlede tilførsel og havbrug 1,1 %.
  • Der er fra 1990 til 2021 reduceret med 41 %, fra 940 ton N/år til 550 ton N/år.
  • Hvis vi skal opnå en god økologisk tilstand i kystvandområde Kolding Inder- og yderfjord skal der dog yderligere reduceres med 270,6 tons N/år frem til 2027, ifølge de statslige vandområdeplaner.

Links til kilder:

https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/akvakultur/havbrug

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_51.pdf

https://mim.dk/vores-opgaver/vandmiljoe/vandomraadeplanerne