5. februar 2024 er der indsendt et fælles samlende høringssvar fra de tre kommuner i Naturpark Lillebælt (Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune) til Søfartsstyrelsen om forslag til ændring af Danmarks Havplan. Havplanen var i høring for anden gang. Følg med i status på havplanen. Læs mere på siden for havplanen.

Her følger de væsentligste punkter fra vores høringssvar:

Havplanen skal sikre en bæredygtig udnyttelse af havet inden 2027. Derfor er det nødvendigt med et nyt fokus på havet. Vores havmiljø rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

En bæredygtig forvaltning af havet og Lillebælt skal være baseret på en stadig vurdering af miljøtilstanden og dermed effekten af de iværksatte beskyttelsestiltag. Tiltagene justeres på baggrund af udviklingen af miljøtilstanden. Denne økosystembaserede forvaltning er baseret på kommunikation mellem forvaltere, videnskabsfolk, myndigheder og brugere af økosystemet.

Kommunerne rundt om Lillebælt oplever stor folkelig opmærksomhed på Lillebælts havmiljø. Vores hav har stor betydning for borgerne. Friluftsliv, erhvervsfiskeri, turisme og transport er afhængige af Lillebælt. Vi oplever store iltsvind, døde fisk, manglende fangster især af torsk og fladfisk, turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Vi er bekymrede over tilstanden i Lillebælt og fjordene omkring os.

Afledt heraf samarbejder vi i Naturpark Lillebælt om projektet ”Bælt i Balance”, hvor der via forskning og anlægsprojekter fokuseres på at forbedre biodiversiteten og havmiljøet generelt. Naturpark Lillebælt har opbygget et stærkt tværkommunalt samarbejde, som vurderes at kunne styrkes yderligere gennem
samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl. i den marine naturnationalpark i Lillebælt. Derudover er vi i dialog med flere andre kommuner, herunder Vejle Kommune og kommunerne med opland til Lillebælt samt interesseorganisationer mfl. om netop beskyttelsen og benyttelsen af Lillebælt.

– Naturpark Lillebælt vil opfordre Søfartsstyrelsen til at understøtte dette arbejde ved at fokusere på den økosystembaserede tilgang i havplanen – herunder øget overvågning og kvalitetssikring af data samt vurdering af kumulative effekter.

Naturpark Lillebælts marine areal har især betydning for marsvin, som er i generel nedgang. Rapport fra Sveegaard et al. (2018) fandt dog en væsentlig forøget betydning af Nordlige Lillebælt samt Snævringen og Bredningen for Bælthavsbestanden. Disse kystvande omfatter både almindeligt og strengt beskyttede havstrategiområder samt trawlfrie zoner og ikke-beskyttede arealer. Områdeafgrænsningen for den marine naturnationalpark i Lillebælt er endnu ikke fastlagt. Af hensyn til de eksisterende samarbejder i Naturpark Lillebælt, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at hele naturparkens marine afgrænsning inkluderes i den marine naturnationalpark. Herudover vil allerede beskyttede områder blive forbundet gennem fremtidige naturgenopretningstiltag.

– Naturpark Lillebælt opfordrer til, at hele Naturpark Lillebælts marine areal omfattes af den marine naturnationalpark i Lillebælt.
– Naturpark Lillebælt opfordrer til, at der i forbindelse med arbejdet i den marine naturnationalpark bliver lavet en grundig redegørelse for effekterne af både klapning og råstofindvinding i området. Med henblik på at udfase aktiviteterne.

Naturpark Lillebælt opfordrer til, at Regeringen arbejder mere ambitiøst med yderligere beskyttelse af havnaturen i Danmark ud fra en økosystembaseret tilgang. Den geografiske spredning af beskyttede områder, bør således tilgodese regionale forskelle og lokale hotspots med høj marin naturværdi, så havmiljøet beskyttes bedst muligt i hele Danmark. Dertil er der behov for øget kortlægning og en strategi for genopretning af vigtige naturtyper som stenrev, biogene rev og ålegræsenge. Tilbage i regionplanen for Vejle Amt var der udpeget en række vigtige havnaturområder med skærpet miljømålsætning, bl.a. Kasser Odde Flak og Flækøjet.
Kasser Odde Flak er et revområde med høj naturværdi, som forbinder Vejle Fjord og Nordlige Lillebælt. Naturpark Lillebælt har fokus på marin naturgenopretning i dette område grundet en historik med omfattende stenfiskeri og en væsentligt større ålegræsudbredelse i området. Jf. Vejle Amts tidligere kortlægning ses det, at Kasser Odde Flak er karakteriseret ved stor udbredelse af stenrev og som gydeområde for silden. Historiske fangstopgørelser fra området viser et markant ålefiskeri. Kasser Odde Flak vurderes at opfylde de faglige kriterier for marin habitatnatur, grundet flakkets store arealer med stenrev, muslingebanker og ålegræs. Der arbejdes for kortlægning af bundforholdene og øvrige forundersøgelser af området, men der er behov for flere midler til marine tiltag. Ud fra en økosystembaseret tilgang vurderes der at være et stort potentiale for marin naturgenopretning og beskyttelse af området, som samtidig vil forbedre det økologiske netværk af beskyttede havområder mellem den nordlige del af Lillebælt og Vejle Fjord samt de marine tiltag, som udføres her. Det vurderes, at Kasser Odde Flak opfylder udpegningskriterierne for streng beskyttelse, som fremgår af Havplanens aftaletekst.

– Naturpark Lillebælt anbefaler, at Kasser Odde Flak udpeges som strengt beskyttet område som del af målsætningen om mindst 10% strengt beskyttet hav inden 2030.

Flere af de områder der er udpeget til strengt beskyttede havstrategiområder i havplanen, giver god mening, da der er værdifuld marin natur at beskytte, bl.a. flere af områderne i Øresund. Med den nuværende viden omkring de marine naturforhold i Lillebælt, er det derimod svært at gennemskue hvilket udpegningsgrundlag, der ligger til grund for forslag til placering af de strengt beskyttede havstrategiområder i Lillebælt.

Lige udenfor den nordlige grænsen til havplanens forslag til strengt beskyttet havstrategiområde i Lillebælt ligger flakket Flækøjet. Flækøjet er en grund i Lillebælt, hvor dybdeforholdene varierer, med de laveste dybder på kun 4 meter. Grunden ligger udfor Stenderuphalvøen midt i den dybere rende i Lillebælt og er et værdifuldt naturområde med høj grad af biodiversitet. Flere der kender til området af forskere og dykkere betragter det da også som et helt unikt naturområde i Lillebælt. Området ved Flækøjet er også kortlagt med den marine naturtype stenrev og tidligere har området været udpeget til marint referenceområde, se tidligere afsnit.

– Naturpark Lillebælt vil igen opfordre til, at der ved udpegning af de enkelte områder til ”Strengt beskyttede havstrategiområder” ligger en klar begrundelse til hvorfor området udpeges, så det tydeliggøres, at der forekommer høj naturværdi.
– Naturpark Lillebælt anbefaler, at området ved Flækøjet også omfattes af forslag til
strengt beskyttet havstrategiområde i Lillebælt.

Muslingeskrab medfører væsentlig biologisk og fysisk/kemisk påvirkning af havbunden, hvor den biologiske reetableringstid er lang. Den økologiske tilstand for ålegræs er klassificeret som ringe i størstedelen af Lillebælt. Den økologiske tilstand for bentiske invertebrater er moderat ringe i førnævnte kystvandområder. Muslingeskrabaktiviteten i Nordlige Lillebælt foregår kystnært og delvist inden for den målsatte dybdegrænse for ålegræs, hvilket alt andet lige forringer den potentielle udbredelse. Muslingeskrabene foregår dertil i områder med høj naturværdi.

Naturpark Lillebælt støtter forbuddet mod bundslæbende fiskeri i Vejle Fjord jf. aftalegrundlaget for Havplanen. Ud for afgrænsningen af kystvandområdet Vejle Fjord pågår muslingeskrab ved bl.a. Kasser Odde Flak og Båring Vig. I de sydlige dele af Lillebælt er der ligeledes store områder, som påvirkes negativt af fiskeri med bundslæbende redskaber. Fiskerikommissionen anbefaler en trawlfri zone i Bælthavet, med undtagelse af nogle af fiskeriets kerneområder. Det fremgår dog ikke hvilke konkrete områder, hvor der anbefales fortsat fiskeri. Vi er opmærksomme på, at der i det arbejde, der ligger til grund for udpegningen af beskyttede havstrategiområder står: Med havplansaftalen er det vurderet, at fiskeri med bundslæbende redskaber ikke kan foregå i de almindeligt beskyttede havstrategiområder. Fiskeri med bundslæbende redskaber (bund-trawl, bomtrawl, snurrevod, muslingeskrab m.v.) vil derfor
blive forbudt. Øvrige typer af fiskeri vil fortsat være tilladt, f.eks. fiskeri med pelagisk trawl og garn samt rekreativt fiskeri, da disse fiskerier ikke vurderes at skade områdernes integritet.

– Naturpark Lillebælt vil opfordre til, at denne vurdering kommer til at gælde for hele Lillebælt, således fiskeri med bundslæbende redskaber vil være forbudt fra grænsen ved Æbleø til grænsen ved Ærø.

I Kolding Fjord og Vejle Fjord er der udpeget udviklingszoner til kultur- og omplantningsbanker til produktion af muslinger og østers samt udviklingszoner til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen. Naturpark Lillebælt støtter op om udpegningen, men forholder sig spørgende over for de konkrete arealafgrænsninger. I Vejle Fjord forefindes allerede et muslingeopdrætsanlæg, som anvendes i forbindelse marin naturgenopretning. Naturpark Lillebælt aftager muslinger herfra, men jf. ændringsforslaget til havplanen, er spørgsmålet om produktionen kan fortsætte på nuværende lokalitet, da udviklingszonen er reduceret. Dertil arbejder Naturpark Lillebælt for flere muslingeopdræt ud fra ønsket om reetablering af flere biogene rev. I ændringsforslaget til havplanen fremgår det dog ikke tydeligt, hvorvidt muslingeproduktionsanlæg og muslingekulturbanker kan etableres i de generelle anvendelseszoner.

– Naturpark Lillebælt er spørgende over for om muslingeopdræt, som kun er til naturgenopretningsformål, kan anlægges i de generelle anvendelseszoner udenfor udviklingszonerne (Ao og Ak).
– Naturpark Lillebælt ønsker at indgå i dialog om arealafgrænsningen af udviklingszonerne for Ak13, Ao21 og Ao22 med henblik på at optimere et evt. kommende muslingeopdrætsanlæg i Kolding Fjord.
– Naturpark Lillebælt opfordrer til, at udviklingszone Ao77 udvides, således muslingeopdrætsanlæg nr. 357 omfatter af arealafgrænsningen (anlæggets koordinater: 55 41,843 ’N 9 37,460 ’E. 55 41,708 ’N 9 37,454 ’E. 55 41,845 ’N 9 36,739 ’E. 55 41,710 ’N 9 36,738 ’E).

Kystnærhedszonen, som går 3 km ind landet fra kystlinjen, friholder de kystnære arealer for bebyggelse og anlæg uden for udviklingsområder jf. planloven. Formålet bag er, at arealplanlægningen skal sikre de åbne kysters naturværdi og landskabelige værdi. Der foreligger derimod ikke en havvendt planlægningszone med lignende formål.

– Naturpark Lillebælt foreslår, at der indarbejdes en havvendt kystnærhedszone for de marine arealer med henblik på at bevare værdifulde områder og sikre kommunerne en planlægningsmæssig indflydelse på kystnære anlæg til vands.

Venlig hilsen Naturpark Lillebælt v Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune.