Naturpark Lillebælt og Vores Natur-Under vandet inviterer til web-konference om iltsvind i de indre danske farvande den 2. december 2020, kl. 16:30-18:30. To forskere vil fortælle om den nyeste viden om iltsvind. Konferencen livestreames på https://avcenterlive.dk/severin

De nyeste målinger af iltindholdet i de danske farvande viser massivt iltsvind. Selv langt hen i oktober/november er der målt iltsvind i det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Det har alvorlige konsekvenser for livet i havet.
Ilt er grundlaget for alt højere liv – også i havet. Iltsvind i havet opstår, når der forbruges mere ilt, end der tilføres. Det sker typisk i bundvandet i lagdelte vandmasser, som er udbredte i de indre danske farvande. Udbredt iltsvind opstår i områder, der stærkt belastet med næringsstoffer, og er den ultimative miljømæssige konsekvens af eutrofiering.
Det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er særlig hårdt ramt af iltsvind.
”Iltsvind forringer livsbetingelserne for dyr, planter og fisk. Ved alvorlige iltsvind frigiver havbunden svovlbrinte, der er yders giftigt for planter og dyr. Iltsvind påvirker derfor både ålegræssets dybdegrænse og bunddyrs tæthed og sammensætning – altså de biologiske indikatorer, der indgår i vurderingen af miljøtilstanden i henhold til vandrammedirektivet, ” siger Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der er ansvarlig for de nationale iltsvindsrapporter.
”Når vi ser tilbage på data gennem de sidste 30 år, kan vi desværre ikke se nogen væsentlig forbedring af iltforholdene i de danske farvande,” fortæller Jens Würgler Hansen.
Han er sammen med Morten Holtegaard Nielsen, indehaver af Marine Science & Consulting, hovedtalere ved konferencen om iltsvind som afholdes af Naturpark Lillebælt og Vores Natur – Under vandet.
De to oplægsholdere vil bl.a. fortælle om, hvordan iltsvind opstår, iltsvinds rolle i medielandskabet, overvågning af iltsvind og den historiske udvikling gennem de år, hvor der er målt på iltindholdet i de indre danske farvande. Desuden vil de omtale resultater fra et næsten afsluttet forskningsprojekt, der er finansieret af Velux-Fonden, om de seneste opdagelser om iltsvind, hvor de vil komme ind på iltsvinds dynamik og præsentere væsentlige overvejelser vedrørende overvågning af iltforholdene i de danske farvande.

PROGRAM
16.30 – Velkomst ved formand for Naturpark Lillebælt Peter Storm
16.40 – Jens Würgler Hansen, Seniorrådgiver Aarhus Universitet
17.15 – Spørgsmål og dialog
17.30 – Pause
17.35 – Morten Holtegaard Nielsen, Marine Science og Consulting
18.10 – Spørgsmål og dialog

Arrangementet er en del af Vores Natur – Under Vandet
og støttes af: