Søndag 15. oktober kl. 10-12 indvier Naturpark Lillebælt et nyt stenrev. Stenrevet er det første af sin art i verden, og det har krævet tæt samarbejde og dialog med lokale, projektfolk og forskere.

Udgivet 11. oktober 2023

Stenrev målrettet unge havørreder

Stenrevet som ligger ved udløbet af Stor Å er designet på en helt ny måde, nemlig som et Smolt-rev – et rev som er tiltænkt unge havørreder. Revet skal skabe mere lokal biodiversitet og beskytte de unge havørreder, kaldet smolt, og det er også et godt formidlings-rev og snorkel-rev tæt på kysten. Revet består af ca. 2400 m3 sten og dækker ca. 1 ha.

Etablering af smolt-revet er en del af projektet Bælt i Balance. Forbedringer og forskning i projektet er støttet af VELUX FONDEN, mens Nordea-fonden støtter indsatsen i forhold til frivillige og formidling. Charlotte Mogensen, programchef i VELUX FONDEN udtaler:

  • Under vores indsatsområde om marin genopretning, har vi fokus på de forringede økosystemer. Projektet Bælt i Balance bidrager netop til forskningsinitiativer inden for dette felt. Sammen med denne indsats er det dog også vigtigt at arbejde for at nedbringe presfaktorer, som fx næringsstoffer, bundskrab og iltsvind og samtidig øge levestederne i havet. Vi glæder os til at følge, hvordan dette projekt kan bidrage til denne samlede indsats.

Uddelingschef Christine Paludan-Müller fra Nordea-fonden supplerer:

  • Vi støtter projektet Bælt i Balance, fordi vi har brug for en bedre havnatur – og samtidig få øget vores fælles bevidsthed om havet. Forhåbentlig kan det nye stenrev være med til at inspirere flere til at opleve og forstå vores enestående kystnatur og alt det, som ligger lige under havets overflade.

 

Der udføres forskning på stenrevet ved Varbjerg

Seniorforsker Jon Svendsen er glad for, at VELUX FONDEN har givet midler til forskning på det nye stenrev ved Varbjerg:

  • Vi etablerer verdens første smolt-rev ved Varbjerg. Så det siger sig selv, at der er tale om noget nyt. Vores nuværende viden og teori siger, at smolt-revet bør virke, men effekten skal undersøges, så vi får ny viden om, hvordan det virker på smolt.

Der bliver udført før- og eftermålinger på revet. I foråret 2022 blev de første målinger lavet. Over 50 smolt blev indfanget og mærket med transmittere. 30 lytteposter blev monteret i vandet og opfanger transmitternes signaler, så bevægelserne hos hver enkelt smolt kortlægges. I foråret 2025 udføres samme undersøgelse, men nu med smolt-revet. Derved bliver det muligt at se, om fiskenes adfærd i området er ændret, efter revet er etableret, samt i hvilken grad fiskene opholder sig ved revet. Undersøgelsen udføres af DTU Aqua ved PhD-studerende Marie Hartlev Frausing sammen med en række udenlandske og danske studerende. De får dog også stor hjælp fra lokale sportsfiskere, som har tilset ruser til indfangning af smolt og fra lokale bådejere, som har sejlet ud med de studerende for at udlægge og tilse lytteposterne ud for Varbjerg Havn.

 

Samarbejde og dialog afgørende

Formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Jacob Bjørnskov Nielsen hylder den lokale opbakning, dialogen og samarbejdet som har været afgørende for projektet:

  • Hvis ikke vi havde opbakning fra de lokale bådejere i Varbjerg Motorbådsklub. Hvis ikke lokale hjælper med undersøgelser i åen og sejler projektfolk og studerende rundt i både. Så var der ikke noget projekt og stenrev her. Jeg ved det kræver meget dialog, så vores projektfolk, de lokale, vores konsulenter, forskere og entreprenører skal have stor ros for samarbejdet og for resultatet.

Også til selve indvielsen er der stor lokal opbakning. I samarbejde med Varbjerg Ishus og Varbjerg Motorbådsklub serverer kommunen nemlig is til alle børn, kaffe til de voksne og grillpølser til alle.

Så er efterårsferien skudt godt i gang. Se programmet for indvielsen. 

Budget for smoltrevet

Det samlede budget til etablering af smoltrevet er på ca. 3 mio. kr. inkl. projekttimer og forundersøgelser. Hertil kommer at Torben Clausen A/S har doneret natursten fra lokalt nedrivningsprojekt. Budget til forskning af smoltrevet er på ca. 600.000 kr.

Link til projektsiden: https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/