Entreprenørvirksomheden Torben Clausen A/S indgår samarbejde med Naturpark Lillebælt om donation af sten bl.a. til kommende stenrev i Lillebælt. 8,3 mio. kubikmeter sten er igennem tiderne fjernet fra havet og nu begynder samarbejdet om at genskabe levestederne. Andre virksomheder er velkommen til at følge det gode eksempel.

Sten fra fx nedrivning af gamle gårde kan bruges til mange forskellige biodiversitets-projekter fx nye stendiger, spredte sten ved skovrejsning, vandløbsprojekter og stenrev i Naturpark Lillebælt. I stedet for at stenene bliver knust og brugt som belægningssten, har Middelfart Kommune fundet plads til at Torben Clausen A/S kan donere stenene fra lokale projekter til biodiversiteten.

Virksomheder kan hjælpe havmiljøet

Helge Godtfeldt, Adm. Direktør og indehaver af Torben Clausen A/S synes, at det er helt naturligt for dem, at virksomheden fremadrettet vil donere natursten fra deres nedrivningsprojekter for at bidrage til biodiversiteten i Naturpark Lillebælt.

”Hos Torben Clausen A/S tager vi ansvar for miljøet – både det omkringliggende miljø og vores eget arbejdsmiljø. Vi er godkendt af miljøstyrelsen og har fokus på miljøet i alt fra miljøsanering af store fabriksanlæg over materialevalg, til brugen af printerpapir hjemme på kontoret. Vi arbejder bl.a. for at minimere kørslen og dermed begrænse udledningen af CO2. I det hele taget har vi fokus på at reducere det, vi kalder ”røg, støj og møg” i alle led af vores arbejdsprocesser. Igennem vores samarbejde med Naturpark Lillebælt, kan vi bidrage med noget helt konkret til vores nærområde og sætte fokus på FNs verdensmål: Livet på land og Livet i havet.”

Naturpark Lillebælt arbejder i forvejen sammen med projektet Kolding Stenbank i Kolding Kommune, om at samle sten ind for at genetablere stenrev i området. Sekretariatschef Niels Ole Præstbro udtaler:

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Torben Clausen A/S. Det er fantastisk, at flere virksomheder gerne vil samarbejde om at øge biodiversiteten i Naturpark Lillebælt. Der er både mulighed for at bidrage med donation af natursten, men virksomheder kan også hjælpe med formidling, kommunikation og med finansiering til diverse biodiversitetsprojekter.”

Hvad er et stenrev og hvilken funktion har det?
Et stenrev er en samling af større sten, som ligger fast på havbunden og derfor ikke flyttes af bølger og strøm. Der kan være forskellige typer af stenrev, fx et spredt stenrev – der består af spredte sten på havbunden – og et huledannende rev – med sten der ligger oven på hinanden der danner huler og sprækker som kan tiltrække fisk, hummer og lignende.
Det de har tilfælles er, at stenrev er vigtige levested for mange dyr og planter i havet.

Foto: Troels Lange

100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø
Der plejede at være mange naturlige stenrev i de danske farvande. Men i dag, er mange af dem forsvundet. I gennem tiderne, er der blevet fisket mange sten op af havet, for bl.a. at bygge havnemoler. I en rapport fra DTU Aqua har forskere forsøgt at sætte tal på, hvor mange sten – og dermed levesteder for planter og dyr – der er fjernet fra havbunden gennem tiden. Og her peges der på at 8,3 mio. kubikmeter sten eller 55 kvadratkilometer levesteder er blevet fjernet fra havet.

I Naturpark Lillebælt er der i forvejen etableret stenrev i projektet Better Bird LIFE og planer om at etablere et smoltrev ved Varbjerg og torskestenrev i Tybrind Vig. Smoltrev er målrettet små ørred, mens torskestenrev er tiltænkt torskeyngel.

Link til rapporten fra DTU Aqua. 

Læs mere om Naturpark Lillebælt

Læs mere om Torben Clausen A/S