Nyhed fra 12. juli 2018 bemærk links kan være forældede

I det skønne sommervejr er det dejligt at være på Lillebælt og sejle en smuk tur og kigge efter fx marsvin. Det er også fantastisk at tage vandscooteren, bare vi tager hensyn til hinanden og til dyrene i Lillebælt. Her en opsummering af reglerne anno juli 2018.

Det er tilladt at sejle med vandscooter i naturparken bl.a. øst for Rebæk i Kolding Fjord samt den del af Lillebælt, som ligger nord for Stenderuphage. Der er også et stort område nord for Strib, som kan benyttes.

Det er dog vigtigt at huske på at sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal sejllads ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Områder med generelt sejladsforbud for vandscootere

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. Det er for at beskytte naturparkens vilde dyreliv.

Du må derfor ikke sejle i vildtreservaterne i den indre del af Kolding Fjord og på havet mellem den Gl. Lillebæltsbro og Strib – og heller ikke i det store Natura 2000-område syd for Stenderuphage og Skrillinge Strand og ind i bl.a. Gamborg Fjord.

Kommuner og politi i området har lavet kort som viser, hvor der ikke må sejles. Bemærk, at der ikke må sejles nord om Fænø med vandscooter og i området ved Middelfart Marina skal sejlads med alle motordrevne fritidsfartøjer ske med max. 5 knob. Dette kan ses her på kort fra Fyns Politi:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/301E7975-198B-4767-847F-182522615656/0/Fyns_Politi_sejlads2015.pdf

Og på kort fra Kolding Kommune og Fredericia Kommune:

https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/c572906b-1ddd-e611-80cc-005056b95f67.pdf

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Kyst_og_badevand/Sejladskort_vandscooter.pdf

Syv ting, du skal huske, når du sejler med vandscooter

  1. Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
  2. Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  3. Max 0,5 promille i blodet
  4. Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  5. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  6. Overhold lokale sejladsbestemmelser.
  7. Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

(Kilde: Søfartsstyrelsen) https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere/Sider/default.aspx

Hvad gør jeg, hvis en vandscooter er på afveje?

Reglerne for sejlads med vandscootere er fastlagt i Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. af 06.01.2012.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn i “marken”. Det er politiet, som varetager konkrete overtrædelses-sager. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du give besked til politiet eller kommunen.

God tur derude!