Formand for naturparken i 2023 Jacob Bjørnskov Nielsen ønsker godt nytår, ser frem mod det nye år og gør status for året der gik i Naturpark Lillebælt. Et år hvor havmiljøet for alvor er kommet på dagsordenen.

 Af Jacob Bjørnskov Nielsen, Middelfart Byråd, formand for naturparken 2023

Jeg vil gerne sige tak for året der er gået, hvor jeg som repræsentant for Middelfart Kommunes byråd har været formand for Naturpark Lillebælt. Det er de tre kommuner: Middelfart, Fredericia og Kolding der står bag naturparken, så vi skifter formandskab hvert år, for at sikre god forankring i hver kommune, og jeg vil gerne takke alle kommunerne for det gode samarbejde, og ønsker god vind til Kolding der overtager formandskabet her i 2024.

Havmiljøet på dagsordenen i år, men ingen naturnationalpark

I 2023 kom havmiljøet endnu mere på dagsordenen via nogle af de store danske medier, hvilket jeg er rigtig glad for. Det er det vi har arbejdet for i Naturpark Lillebælt i de sidste 6 år. Vi inviterede også Miljøministeren til naturparken i august 2023, hvor vi fik talt om det fremtidige samarbejde om den nye marine naturnationalpark i Lillebælt. Vi havde forventet, at det var i 2023 vi fik afgjort rammen og afgrænsningen af den nye marine naturnationalpark, men nej – vi venter stadig på regeringen. En ting er sikkert, der er brug for handling for vores havmiljø. Og vi håber formålet med den nye marine naturnationalpark bliver at skabe forbedringer for biodiversiteten og miljøet i havet og at der sker endnu mere her i 2024.

Hvad skal vi gøre for havmiljøet?

Men hvad skal vi så gøre her i det nye år? Hvad nytter det med både vores naturpark og en ny marin naturnationalpark?

Vi har tidligere sammen med 11 kommuner med støtte fra VELUX FONDEN fået udarbejdet en rapport fra nogle af landets førende eksperter i havmiljø, Rapporten siger, at miljø- og naturtilstanden i Lillebælt er presset af for mange næringsstoffer med iltsvind mm. til følge, trawlfiskeri, miljøfremmede stoffer og manglende levesteder for dyr og planter. Vandområderne i Lillebælt lever ikke op til kravene i vandrammedirektivet, og fra national side skal der ske en række initiativer i form af næringsstofreduktioner fra land, som på sigt forventes at bidrage til forbedret miljøtilstand i danske vandområder, herunder Lillebælt. Men andre presfaktorer kan også have en betydning. Aktiv naturrestaurering og forvaltningstiltag direkte i det marine miljø kan ligeledes bidrage til at forbedre miljø- og naturforhold og kan være afgørende for, at forsvundne levesteder som ålegræsbede, tangskove og stenrev kan komme tilbage til Lillebælt.

Hvad gør naturparken?

En vigtig pointe er, det er vigtigt vi kommer i gang og her i det nye år gør mere end vi har gjort før. Både stat, kommune, landmænd, fiskere og EU må stå sammen om at forbedre havmiljøet. Naturpark Lillebælt har stort fokus på at forbedre de marine natur- og miljøforhold i Lillebælt gennem lokale tiltag og samarbejder. I 2023 har vi fx etableret 3 nye stenrev, ved Løverodde, Tybrind Vig og Varbjerg, og vi har aftalt en 5-årig fredning af 830 ha hav i Tybrind Vig med de lokale fiskere, hvor vi har igangsat undersøgelser af effekter på marsvin og torsk sammen med AU og DTU. Vi har plantet ålegræs ude i kommunerne, og vi har sat fokus på støj fra hurtige både, som påvirker marsvin. Vi har frivillige og studerende der undersøger fiskebørnehaver via film, og det tyder på over en fordobling af fisk som torsk, havkarusse og toplettet kutling ved fiskebørnehaverne. Vi har i Naturpark Lillebælt igangsat en række aktive forbedringer og naturrestaureringer.

Hvordan kan vi forbedre samarbejdet med staten om havet?

Vi håber staten vil være med til at fortsætte dette i et samarbejde i den nye marine naturnationalpark. Jeg vil gerne fremhæve nogle punkter, som vi også har sendt til Miljøstyrelsen i forbindelse med høringssvar til havstrategiens indsatsprogram. Vi opfordrer til, at hele Naturpark Lillebælts marine areal omfattes af den marine naturnationalpark i Lillebælt, så vi bedre kan få synergi i vores projekter, og at der afsættes flere midler til forundersøgelser og anlæg af stenrev, biogene rev mv. som del af den kommende nationale strategi for marin naturgenopretning. Vi vil opfordre til større reduktioner i næringsstofudledninger, og at fiskeri med bundslæbende redskaber forbydes i hele Lillebælt.  Vi ser også gerne, at statens overvågningsprogram af miljøfremmede stoffer intensiveres, og at der kommer mere fokus på direkte udledninger af miljøfremmede stoffer.

Formidling og oplevelser er også en del af Naturpark Lillebælt

Vi arbejder sammen for at skabe en naturpark med en natur i balance, fyldt med gode oplevelser. Udover at vi laver projekter som fx stenrev i havet, så skal vi også have flere ud og opleve vores hav og kyst, så får flere et forhold til vores natur og viden til at passe på den, samtidig med at vi øger vores turismepotentiale. Derfor er jeg stolt over, at vi i 2023 har søgt og fået tilsagn på 29,3 mio. kr. til at forbedre nogle af naturparkens største hotspots, altså steder hvor vi gerne vil have folk hen, så vi kan give vores besøgende gode faciliteter og en god oplevelse. Samtidig er vi med vores partnere og turisme-aktører i gang med at afprøve om turister kan være med til at gøre gode ting for naturen og lokalområdet, når de besøger os. Naturparken arbejder meget med formidling og har været synlig i år på bl.a. Klimafolkemødet i Middelfart, Majmarked i Kolding og Skovens dag i Fredericia med deltagelse af tusindvis af besøgende. I 2023 lancerede vi også vores nye VR-læringsspil, hvor skolebørn kan lære om havmiljøet via VR-briller – en del af projektet Bælt i Balance og støttet af Nordea-fonden. Børn på Bøgeskov Skole går nu i “Blå Skole” for at lære mere om havet og naturvejlederne har haft ca. 1300 deltagere med på ture og 2250 skoleelever har lært om naturparkens hav og natur.

Naturparken er en ramme for samarbejder og projekter. Vi bruger naturparken til at skabe lokale projekter både indenfor natur, kulturhistorie, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme. Den lokale forankring er essentiel, og derfor er jeg glad for, at der i 2023 er dannet en ny uafhængig forening: Naturpark Lillebælts Venner. Jeg håber mange vil melde sig ind her i det nye år og støtte op om lokale projekter via denne forening.

Jeg ser frem til at arbejde videre med naturparken og ønsker alle, på vegne af hele forretningsudvalget, et rigtig godt nytår!

Jacob klipper snoren til det nye stenrev ved Varbjerg

Jacob klipper snoren til det nye stenrev ved Varbjerg